Informácie o právach dotknutej osoby

podľa čl. 16 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 
 
 
Práva dotknutej osoby:
§      požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby – dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje ktoré sa jej týkajú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, 
 
§      na opravu osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania ma dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,
 
§      na vymazanie osobných údajov – dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: / osobné údaje už nie sú potrebné na účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá svoj súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa alebo tretej osoby na spracúvanie údajov alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa spracúvajú protizákonne, osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané aby sa splnila zákonná povinnosť /,
 
§      na obmedzenie spracúvania osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z nasledovných prípadov: / dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné účely na spracúvanie ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie alebo uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu a to až do overenia či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby /,
 
§      namietať spracúvanie osobných údajov – prevádzkovateľ výslovne upozorňuje dotknutú osobu, že má kedykoľvek právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ktoré sa ho týkajú, ak ich prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu. V takomto prípade prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby. Každé takéto namietanie proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľ vyhodnotí a o výsledku bude informovať dotknutú osobu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Takejto námietke prevádzkovateľ vždy vyhovie a osobné údaje na účely priameho marketingu nebude spracúvať,
 
§      na prenosnosť osobných údajov – ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe jeho súhlasu, alebo na základe zmluvy a zároveň ak prevádzkovateľ spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať osobné údaje ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ to bude technicky možné ma dotknutá osoba právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz,
 
§      automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania – dotknutá osoba má právo na to, aby sa ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú,
 
§      právo na súhlas, ak je spracúvanie podmienené súhlasom dotknutej osoby a možnosť odvolania tohto súhlasu,
 
§      podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.