Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

1.         Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 2016/679  je:
    Názov:                        REAL – K, s.r.o.
    Sídlo:                          Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01
    IČO:                            36 521 931
    Kontaktné údaje:  č.t.: 0905/365 301  e-mail: real-k@real-k.sk
 
2.         Spoločnosť má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorou je:
Ing. Ernest Mészáros,
kontaktná adresa: Záhradnícka 1003/22, Hurbanovo 947 03, kontakt: 00421 905 430 552, e-mail: gdpr@emba.sk .
 
3.         Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa  (článok 6
    ods.1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
    osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
    smernica  95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“)).
 
4.         Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 
5.        Osobné údaje budú spracúvané po dobu, pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom
          základe trvá, pokiaľ nedôjde ku skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania
          (odvolanie súhlasu).
 
6.        Odvolanie súhlasu
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil. Prevádzkovateľ  po odvolaní súhlasu dotknutou osobou  ukončí spracúvanie osobných údajov na účel na ktorý bol udelený súhlas odvolaný.
 
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať  nasledovne:
§    osobne v sídle prevádzkovateľa
§    písomne na adresu:           REAL – K, s.ro.
                                           Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01
§    emailom  na adresa:          real-k@real-k.sk 
§    telefonicky na číslo:           0905/365 301,
      
           alebo cestou Zodpovednej osoby na vyššie uvedených kontaktných údajoch.
                             
7.         Právo namietať 
 
Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Dotknutú osobu  na právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak ich  prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu. V takomto prípade  nebude ďalejspracúvaťosobnéúdaje Dotknutej osoby,pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnychnárokov. Každé takéto namietanie  proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, prevádzkovateľ   vyhodnotí a o výsledku bude Dotknutú osobu informovať.
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  ktoré sa ho týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamymmarketingom. Takejto námietke prevádzkovateľ vždy vyhovie a osobné údaje Dotknutej osoby na účely priameho marketingu nebude spracúvať.
 
8.         Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú  osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ak áno má  právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 
9.         Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov.
 
10.       Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.
 
11.       Dotknutá osoba má právo na výmaz svojich osobných údajov.
 
12.       Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov čo znamená, že  má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 
13.       Dotknutá osoba má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
 
14.         Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.
 
15.         Vyššie uvedené práva Dotknutej osoby (body 8 až 16) sú bližšie špecifikované v článkoch 7, 15 až 22 Nariadenia, v Informačnom memorande prístupnom v sídle prevádzkovateľa,  ako aj na stránke :.
 
16.       Voči prevádzkovateľovi si Dotknutá osoba uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením  Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákonom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
 
17.       Voči prevádzkovateľovi si Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti, elektronickými prostriedkami alebo ústne na kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené v bode 1. V týchto prípadoch by Dotknutá osoba mala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osoby  by bolo možné vybaviť.
 
18.       Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a prevádzkovateľ disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi Dotknutej osoby prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
 
 
1.         Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 2016/679  je:
    Názov:                        REAL – K, s.r.o.
    Sídlo:                          Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01
    IČO:                            36 521 931
    Kontaktné údaje: č.t.: 0905/365 301 e-mail: real-k@real-k.sk
 
2.         Spoločnosť má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorou je:
Ing. Ernest Mészáros,
kontaktná adresa: Záhradnícka 1003/22, Hurbanovo 947 03, kontakt: 00421 905 430 552, e-mail: gdpr@emba.sk .
 
3.         Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa  (článok 6
    ods.1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
    osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
    smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“)).
 
4.         Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 
5.        Osobné údaje budú spracúvané po dobu, pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom
          základe trvá, pokiaľ nedôjde ku skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania
          (odvolanie súhlasu).
 
6.        Odvolanie súhlasu
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil. Prevádzkovateľ  po odvolaní súhlasu dotknutou osobou ukončí spracúvanie osobných údajov na účel na ktorý bol udelený súhlas odvolaný.
 
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať nasledovne:
§    osobne v sídle prevádzkovateľa
§    písomne na adresu:           REAL – K, s.ro.
                                           Novozámocká cesta 3946, Komárno 945 01
§    emailom na adresa:          real-k@real-k.sk  
§    telefonicky na číslo:           0905/365 301,
      
           alebo cestou Zodpovednej osoby na vyššie uvedených kontaktných údajoch.
                             
7.         Právo namietať 
 
Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Dotknutú osobu  na právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak ich  prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu. V takomto prípade  nebude ďalejspracúvaťosobnéúdaje Dotknutej osoby,pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnychnárokov. Každé takéto namietanie proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, prevádzkovateľ   vyhodnotí a o výsledku bude Dotknutú osobu informovať.
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamymmarketingom. Takejto námietke prevádzkovateľ vždy vyhovie a osobné údaje Dotknutej osoby na účely priameho marketingu nebude spracúvať.
 
8.         Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ak áno má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 
9.         Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov.
 
10.       Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.
 
11.       Dotknutá osoba má právo na výmaz svojich osobných údajov.
 
12.       Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov čo znamená, že  má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 
13.       Dotknutá osoba má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
 
14.         Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.
 
15.         Vyššie uvedené práva Dotknutej osoby (body 8 až 16) sú bližšie špecifikované v článkoch 7, 15 až 22 Nariadenia, v Informačnom memorande prístupnom v sídle prevádzkovateľa, ako aj na stránke :.
 
16.       Voči prevádzkovateľovi si Dotknutá osoba uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákonom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
 
17.       Voči prevádzkovateľovi si Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti, elektronickými prostriedkami alebo ústne na kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené v bode 1. V týchto prípadoch by Dotknutá osoba mala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osoby by bolo možné vybaviť.
 

18.       Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a prevádzkovateľ disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi Dotknutej osoby prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.